Karolina Tymińska (Poland) 2007 World Championships

Karolina Tymińska (Poland)

2007 World Championships