dream worlds podiums

v-komova:

all-around
1. morgan hurd (usa)
2. morgan hurd (usa)
3. morgan hurd (usa)

vault
1. morgan hurd (usa)
2. morgan hurd (usa)
3. morgan hurd (usa)

bars
1. morgan hurd (usa)
2. morgan hurd (usa)
3. morgan hurd (usa)

beam
1. morgan hurd (usa)
2. morgan hurd (usa)
3. morgan hurd (usa)

floor
1. morgan hurd (usa)
2. morgan hurd (usa)
3. morgan hurd (usa)