Anastasiya Mokhnyuk (Ukraine) Toruń, Poland -…

Anastasiya Mokhnyuk (Ukraine)

Toruń, Poland – July 2, 2011