Some of the Chinese MAG team working in summer…

Some of the Chinese MAG team working in summer training. 

Xiao Ruoteng, Zhang Chenglong, You Hao, Liu Yang, Zou Jingyuan